Reikins fem grundprinciper

Reikins fem grundprinciper


Reikins fem grundprinciper


Reiki är ingen religion, men kan användas som ett verktyg för personlig och andlig utveckling, vare sig man är troende (oavsett religion) eller icke troende. Utöver att ge andra och sig själv Reiki finns det också meditationer att använda i sitt dagliga liv.


Reikins grundare, Mikao Usui, formulerade fem grundprinciper – Gokai – som vägledning för personlig och andlig utveckling.


De fem korta meningarna kan först verka enkla, men de utgör, var och en, stor visdom förkortat till några få ord, och där förståelsen ligger i hur var och en tolkar dem och utan att bli specifika på ett sådant sätt att de motsäger några andliga eller vetenskapliga trosuppfattningar.


Bara för idag

•ska jag släppa all min ilska

•ska jag släppa all min oro

•ska jag känna tacksamhet

•ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt

•ska jag vara vänlig mot alla jag möter


”Bara för idag” syftar dels till att man bör leva här och nu, och inte i framtiden. Dels önskan att, till exempel aldrig mer bli arg, nästan är ouppnåelig. Om man begränsar sig till att eftersträva detta bara idag, men upprepar det varje dag, blir det ett mer rimligt mål, och man kan successivt bearbeta sin ilska.


Att släppa min ilska understryker också att det inte ligger något fel i att bli arg – det är mänskligt och ibland nödvändigt. Däremot är det sällan konstruktivt att hålla fast sin ilska under längre tid. Ilska grumlar ofta omdömet och närvaron i nuet, vilket kan leda till misstag.


Att släppa min oro syftar bland annat till att det är viktigt att leva i nuet, inte i det förflutna eller i framtiden. Det är bra att lära sig av sina erfarenheter (det förflutna) och att ha lite framförhållning (framtiden), men att oroa sig för framtiden gör ingen nytta. Det tar bara energi.


Oro skapar osäkerhet och brist på kontroll, vilket ger grogrund till ilska; när vi inte behärskar en situation går vi lätt i försvarsställning och reagerar med ilska mot personer och situationer som inte förtjänar det.


Att känna tacksamhet förknippas ofta med att någon påpekar (”du borde vara tacksam…”), och att man i och med detta upplever sig stå i skuld till den, man ”bör” känna tacksamhet gentemot. Verklig tacksamhet handlar om något helt annat; en inneboende och upplyftande lyckokänsla över allt som kommer till oss i livet, tillsammans med en känsla av sann ödmjukhet att inte ta allt för givet.


Att utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt innebär bland annat att man alltid gör sitt bästa, och att man alltid tar sitt ansvar fullt ut. 


Att vara vänlig mot alla jag möter är inte alltid lätt, men i längden leder det till färre konflikter och en bättre grogrund för positiv utveckling. Detta betyder inte att man måste ge efter för allas önskemål; man kan absolut vara bestämd och stå upp för sig själv, men med en vänlig attityd.

Hjärtligt välkommen att gilla Divine Angels på Facebook eller Instagram!